การลงทะเบียนใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2

           

This slideshow requires JavaScript.

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 นางสาวณาณินเชษฐ์  วรรณา  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์),โรงเรียนมัธยมโพนค้อ,โรงเรียนบัวน้อยวิทยา,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา,โรงเรียนวิทยานุกูล,โรงเรียนคลีกิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนสวายพิทยาคมและโนนกระสังข์วิทยาคม ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ e-GP  ที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ มาดำเนินการขอ e-maill:obecmaill.obec.go.th  พร้อมทั้งใช้ e-mail  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายฤทธา  นันทพันธ์  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Advertisements

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2

               ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษยโสธร แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 2 เป็นผู้ที่อยู่ในอำเภอ/เขต ที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 จำนวน 603 อำเภอ/เขต โดยจะมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน  -18 พฤษภาคม  2555  สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. 28 โทร. 08-8586-0723

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.28 ครั้งที่ 3/2555

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพม.28 ชั้น 3 นายผจญ ปักษ์สูงเนิน รอง ผอ.สพม.28 ได้รับมอบหมาย แทน นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม. 28 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม. 28 จำนวน 34 คน เพื่อหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดแต่ละมิติและตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 ของคณะทำงานทุกตัวชี้วัดของกลุ่มอำนวยการ/การเตรียมการเพื่อรับการประเมิเนผลการบริหารจัดการของ สพม.28 ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2555-15 มิถุนายน 2555 ของกลุ่มนโยบายและแผนฯ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในแนวทางเดียวกัน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28 ศรีสะเกษยโสธร ครั้งที่ 4/2555

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 83 โรงเรียน โดยมีนายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ให้นโยบายในการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมปีที่ 4 ประจำปี 2555 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ด้วยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยกำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2555 เวลา  08.30 -16.30 น.  ไม้เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 (Data Center)

ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ศรีสะเกษยโสธร ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนบุคคล(Data Center) ในระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน  2555 โดย สพฐ.แจ้งให้ใช้ระหัสผ่าน คือ  123456 เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 26-30  มีนาคม  2555

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน  2555

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน  2555

รายชื่อผู้เข้าอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ตารางการอบรม สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวป์ไซด์ สพม.28 ศรีสะเกษยโสธร